Reel pris for at distribuere el falder

Nye tal fra Dansk Energi viser, at tarif og abonnement for at bruge eldistributionsnettet er faldet med 10 procent, når man tager højde for inflation og politisk pålagte opgaver som rådgivning om energibesparelser og at grave luftledninger ned.

Den bagvedliggende forklaring på de reelt faldende tariffer er effektiviseringer i branchen. Ud af det langsigtede effektiviseringspotentiale frem mod 2025, som Elreguleringsudvalget fik beregnet i slutningen af 2014, er 90 procent allerede leveret.

Danske netselskaber er i top på leveringssikkerhed og med rådgivning om energibesparelser. I løbet af de sidste godt ti år er den gennemsnitlige afbrudsvarighed som følge af fejl i distributionsnettet faldet med ca. 10 minutter pr. år, blandt andet fordi netselskaber har investeret i at kabellægge elnettet. Efter den store orkan i 1999 var det et politisk ønske, at det sårbare luftledningsnet skulle kabellægges så hurtigt som muligt.

Siden 2006 har netselskaberne derudover haft en konkret aftale med staten om at hjælpe med at finde energibesparelser, og i disse år skal netselskaberne finde besparelser svarende til over 50.000 husstandes samlede energiforbrug.

Netselskabernes såkaldte ”tilladte meromkostninger” til at afskrive og forrente kabellægningen af distributionsnettet og energirådgivning udgør i 2015 i gennemsnit over 15 procent af en husholdningskundes tarif og abonnement for at få transporteret el.

Husholdning

Reelt fald på 10 procent
Når der korrigeres for Energitilsynets tilladte forhøjelser af netselskabers indtægter til at finansiere den politisk efterspurgte kabellægning og energispareaktivitet, er netselskabernes tariffer inklusive abonnement reelt faldet med omkring 10 procent for husholdnings- og erhvervskunder siden 2004.

Det er også værd at bemærke, at tarifferne reelt er faldet, selv om elforbruget er gået tilbage. Netselskaberne har altså ikke benyttet sig af muligheder for at hæve tarifferne inden for tilladte indtægtsrammer for at kompensere for en faldende transporteret mængde. Dansk Energis statistik for elforbruget indikerer et fald på omkring otte procent i elforbruget fra 2004 til 2014.

Internationalt set er de danske nettariffer i den lave ende, selvom vi sammenligner os med lande, hvor netselskaber hverken har energispareforpligtelser, har gravet nettet ned i jorden eller har etableringsomkostninger til datahubben i forbindelse med den forestående reform af elmarkedet (engrosmodellen).

Effektivisering er nøglen
Dansk Energi lavede for cirka et år siden en analyse af danske nettariffer i et europæisk perspektiv. Analysen viste, at de danske tariffer er under EU-gennemsnittet og de fjerdebilligste, når der tages højde for forskelle i landenes prisniveauer.

Den bagvedliggende forklaring på de reelt faldende tariffer er effektiviseringer i branchen. Ud af det langsigtede effektiviseringspotentiale frem mod 2025, som Elreguleringsudvalget fik beregnet i slutningen af 2014, er 90 procent allerede leveret.

Derudover er det vigtigt, at holde sig for øje, at netselskabernes indsats med at kabellægge og spare energi giver gevinster for samfundet på flere niveauer. Det gælder for eksempel en forbedret konkurrenceevne for dansk erhvervsliv gennem få og kortvarige afbrud af strømmen og lavere energiforbrug, job og vækst hos danske cleantech-leverandører samt miljøgevinster.

Erhverv