Nyhed

Udbud skal gøre vedvarende energi billigere

Udbudsvejen vil sikre den billigst mulige udbygning med vedvarende energi i tiden efter 2020. Sådan lyder det i Dansk Energis politiske udspil Giv Energien Videre. Den del af udspillet sættes til debat på et dialogmøde torsdag eftermiddag.

Danmark er blandt de lande, der får mest vedvarende energi for pengene målt på den enkelte kilowatttime. Med udviklingen af vedvarende energiteknologier og i elmarkedet er tiden kommet til at finde nye veje til, hvordan en udbygning med vedvarende energi kan blive drevet i fremtiden, så vi fortsat får mest mulig vedvarende energi for pengene og et sundt energimiks i elproduktionen.

Derfor er det en del af Dansk Energis politiske udspil, Giv Energien Videre at debattere, hvordan en udbudsmodel kan være en ny drivkraft for udbygningen med vedvarende energi efter 2020.

- Selvom omkostningerne til vedvarende energi drives nedad, så betyder en lav elpris blandt andet på grund af lave CO2-kvotepriser, lave kulpriser, stagnerende elforbrug og begrænsede muligheder for eksport, at der fortsat vil være et støttebehov. Men vi bliver nødt til at konkurrenceudsætte støtten til vedvarende energi mere end den er i dag, siger Kristine van het Erve Grunnet, chefkonsulent i Dansk Energi og fortsætter: 

- En udbudsmodel som vejen til at støtte vedvarende energi  bør være et centralt element i en ny energiaftale. Det vil sikre den billigst mulige udbygning. Vi anbefaler en model, der også tager højde for, at vedvarende energi-teknologier har forskellig modenhed og bidrager forskelligt til at sikre et energisystem med høj forsyningssikkerhed og stabilitet.

Ved at gå udbudsvejen vil Danmark følge trenden i EU, hvor flere medlemslande herunder Tyskland allerede afprøver udbudsmodellen.

- Går vi samme vej, åbner vi mulighed for, at vi kan samarbejde om fælles udbud for eksempelvis landvind.  Den langsigtede målsætning bør være, at vedvarende energi-udbygning i EU sker, hvor det er billigst. Derfor skal støtten til vedvarende energi i højere grad koordineres ved at igangsætte projekter på tværs af landegrænser og støttesystem.  En ambitiøs og koordineret EU-politik for støtte til vedvarende energi på sigt vil være en dobbelt fordel for Danmark, fordi vi som storeksportør af vedvarende energi-teknologier har interesse i, at EU holder fast i en ambitiøs grøn omstilling. Og fordi Danmark har store vindressourcer og derfor gode muligheder for at eksportere grøn strøm, slutter Kristine van het Erve Grunnet.