Energitjek på Fur

Lavere pris for energibesparelser ved koncerninterne handler

Elnetselskaber, der har købt energibesparelser af koncernforbundne selskaber, har betalt en lavere pris end andre. Det viser en gennemgang af priserne, som er relevant i forlængelse af Rigsrevisionens rapport om energispareordningen.

Når elnetselskaber har handlet energibesparelser via et koncernforbundet selskab har prissedlen pr. kWh været 2,5 øre lavere end hos de elnetselskaber, der har købt energibesparelserne via ekstern aktør.

Det viser en gennemgang af elnetselskabernes priser på handel med energibesparelser i perioden 2010 til 2015. Tallene er relevante i forbindelse med Rigsrevisionens rapport om energispareordningen, der omhandler Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets håndtering af ordningen.

I rapporten ses blandt andet på krydssubsidiering, der handler om, at koncerninterne handler har medført højere priser til fordel for det koncernforbundne selskab.

– Vi har set på priserne over en årrække på fem år for at supplere en evaluering fra Deloitte, der kun ser på et enkelt år 2013. Vi har brugt samme datametode, men med et femårigt datamateriale, der giver et bredere datasæt at drage konklusioner på baggrund af, siger Kamilla Thingvad, afdelingschef i Dansk Energi.

Energikoncerner skal - som alle danske koncerner - følge SKATs lovgivning om transferpricing. Den handler om, at koncernforbundne selskaber skal prissætte ydelser til markedspris i interne handler, og selskaber er forpligtet til at opbevare skriftlig dokumentation for denne prisfastsættelse, forklarer Kamilla Thingvad. 

I Jyllands-Postens artikel om Rigsrevisionen fredag den 8. september konkluderes fejlagtigt, at Dansk Energi ”afviser alle mistanker” om krydssubsidiering. Det var ikke indholdet af mailkorrespondancen mellem Dansk Energi og journalisterne på avisen. Dansk Energi henviste konkret til følgende sætninger i Rigsrevisionens beretning:

”Ministeriet har ikke gennemført fremadrettede tiltag vedrørende muligheden for krydssubsidiering, da der ifølge ministeriet ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at krydssubsidiering reelt forekommer.”

Kamilla Thingvad siger:

– Det er op til myndighederne og ministeren nu at vurdere om, man vil kigge på alle aftaler bagud. Vi ser desuden meget positivt på, at man med den nye aftale om energispareordningen i december 2016 har udvidet Energitilsynets kontrolopgave i forhold til koncerninterne aftaler til også at omfatte energispareordningen. Dokumenteret ulovlig overførsel af midler skal naturligvis stoppes. Og i fald det er tilfældet er det tilsyn og domstole, der kan og skal dømme.

Se billedet i fuld størrelse i faktaarket om energispareordningen.