Analyser

Læs analyser fra Dansk Energis analyseenhed om tekniske og økonomiske forhold indenfor energiområdet af relevans for Dansk Energis medlemmer.

Analyse

Dansk Energis scenarier for elpriser for perioden 2020-2035 giver indblik i hvordan udviklingen i forskellige faktorer påvirker elprisdannelsen. Scenarierne er baseret på en række modelkørsler i Balmorel-modellen, der simulerer elsystemet og day-ahead markederne i Nordvesteuropa.

Dansk Energi har regnet på CO2-effekten af at introducere én ekstra kilowatt-time (kWh) i elforbruget. Analysen baserer sig på det faktum, at de globale, EU og Danmarks målsætninger alle peger mod en løbende reduktion af drivhusgasudledningerne. Om ikke før vil strømproduktionen i Danmark i 2050 ikke udlede CO2. Men allerede frem mod 2050 vil elproduktionen i større og større omfang komme fra ikke fossile kilder. Det giver en ramme eller klimabudget for, hvordan man kan beregne udledningen af drivhusgasser som følge af et øget elforbrug.

En af de centrale udfordringer for dansk klimapolitik frem mod 2030 bliver at reducere udledninger udenfor kvotesektoren (non-ETS). Analysen viser, at en udvikling med en høj grad af elektrificering af transport, af individuel og decentral opvarmning og af industriens energiforbrug – og dermed fortrængning af primært olie og gas – kan levere omkring halvdelen af de nødvendige reduktioner for at leve op til den forventede danske non-ETS reduktionsforpligtelse i perioden 2021-2030.

Dansk Energi har set på status for det europæiske CO2-kvotemarked, konsekvenser af lave kvotepriser og mulige reformtiltag. Analysen viser, at markedet ikke har tillid til, at kvotemarkedet vil blive strammet tilstrækkeligt op, hvorfor fortsat lave CO2-priser er den sandsynlige konsekvens i fravær af effektive reformer.

I analysen er undersøgt brintteknologiers konkurrenceevne i forhold til andre teknologier indenfor person- og tung transport samt individuel opvarmning i fremtidens energisystem. Umiddelbart står brint og brintteknologierne overfor en række tekniske og økonomiske udfordringer, som forårsager, at de kun vanskeligt konkurrerer med alternativerne.