Analyse nr. 24: Udfordringer og muligheder for det europæiske kvotehandelssystem

Dansk Energi har set på status for det europæiske CO2-kvotemarked, konsekvenser af lave kvotepriser og mulige reformtiltag. Analysen viser, at markedet ikke har tillid til, at kvotemarkedet vil blive strammet tilstrækkeligt op, hvorfor fortsat lave CO2-priser er den sandsynlige konsekvens i fravær af effektive reformer.

Analysen fra Dansk Energi beskriver de aktuelle problemer for det europæiske kvotehandelssystem samt baggrunden herfor. Der bliver set på forskellige aktørers forventninger til udvikling i kvoteefterspørgsel og dermed forventninger til kvoteoverskud. Endvidere gennemgår analysen konsekvenser for Danmark i form af påvirkning af elpriser, VE-støttebehov og konkurrenceevne. En række forskellige forslag til fælles europæisk reform af kvotehandelssystemet bliver belyst foruden en alternativ vej, hvor kvoteoverskuddet reduceres gennem frivilligt tilbagekøb og annullering af CO2-kvoter som fælles strategi for en gruppe af lande.

Analysen peger på, at markedet ikke anser de allerede besluttede tiltag til styrkelse af kvotemarkedet for tilstrækkelige til at skabe knaphed på CO2-kvoter. Endvidere peger analysen på, at Kommissionens forslag til reduktion af CO2-kvoter i perioden 2021-2030 risikerer at være for lidt til at fjerne kvoteoverskuddet. Dermed er der ikke udsigt til, at CO2-kvoteprisen når et niveau, som udtrykker den reelle omkostning ved at reducere CO2-udledninger i kvotesektoren.

Konsekvensen for Danmark af lave kvotepriser er højere omkostninger til VE-støtte for at drive omstillingen til vedvarende energi. På EU plan er konsekvensen en mindre effektiv omstilling, når reduktioner ikke gennemføres når og hvor de er billigst.

I analysen bliver der peget på en række mulige tiltag, som EU-landene kan beslutte for at nedbringe CO2-kvoteoverskuddet, men også at det sandsynligvis vil blive vanskeligt at finde en fælleseuropæisk løsning til reform af ETS. Afslutningsvis belyses et alternativ, hvor en gruppe af lande vælge at gå sammen om at købe og annullere et bestemt antal kvoter om året. Dette kan mindske kvoteoverskuddet og resultere i en højere kvotepris. For Danmark kan effekten af en kvoteprisannullering og deraf følgende stigning i kvotepriserne blive en nettogevinst for statskassen.