Analyse nr. 25: Elektrificeringspotentialer og bidrag til klimamål

En af de centrale udfordringer for dansk klimapolitik frem mod 2030 bliver at reducere udledninger udenfor kvotesektoren (non-ETS). Analysen viser, at en udvikling med en høj grad af elektrificering af transport, af individuel og decentral opvarmning og af industriens energiforbrug – og dermed fortrængning af primært olie og gas – kan levere omkring halvdelen af de nødvendige reduktioner for at leve op til den forventede danske non-ETS reduktionsforpligtelse i perioden 2021-2030.

De danske udledninger af drivhusgasser udenfor kvotesektoren skal gradvist sænkes i perioden 2021-2030, således at udledningerne i 2030 er nedbragt med 39 procent i forhold til 2005-niveau. Udledninger i de ikke-kvoteomfattede sektorer består primært af fossilt brændselsforbrug i mindre motorer og kedler i transportsektoren, industri, i decentrale fjernvarmeområder og til opvarmning i huse udenfor fjernvarmeområder samt emissioner fra landbruget. Dette notat afdækker potentialer og mulige indfasningsforløb for elektrificering i Danmark indenfor transport og opvarmning. På den baggrund estimeres et muligt bidrag fra elektrificering til opfyldelse af det kommende klimamål udenfor kvotesektoren.

Analysen viser, at et ambitiøst men realistisk niveau for skift fra fossile brændsler til el indenfor transport og opvarmning (højt scenarie) kan levere godt halvdelen af de cirka 35 mio tons CO2-reduktion, som skal findes i ikke-kvotesektoren i perioden 2021-2030. Analysen viser også, at en tidlig indsats på visse områder - for eksempel skift fra  oliefyr til eldrevne varmepumper - kan give rigtig god mening, fordi der hermed leveres CO2-besparelser år for år. Derfor kan den kumulerede reduktion over perioden blive betydelig. 

De nuværende salgstal for elbiler og eldrevne varmepumper peger imidlertid i retning af et lavt scenarie for elektrificering og dermed et begrænset bidrag til CO2-reduktionen. Der er behov for ændrede økonomiske rammevilkår og fortsat teknologisk udvikling, hvis det høje potentiale for CO2-reduktioner gennem elektrificering skal høstes.

Fra et klima- og energipolitisk perspektiv er budskabet, at elektrificering er en klimastrategi i tråd med de langsigtede mål om grøn omstilling og lavemissionssamfund 2050. Ud over at levere til målopfyldelse i ikke-kvotesektoren i perioden 2021-2030 vil en elektrificeringsstrategi også sikre, at Danmark er bedre rustet til at opfylde reduktionskrav i perioden efter 2030, som sandsynligvis vil blive endnu skrappere.