Engrosmodellen

Her kan du finde de vejledninger, som Dansk Energi har udarbejdet til brug ved overgang til Engrosmodellen.

Der er for de fleste vejledningers vedkommende tale om foreløbige versioner, som ikke er færdigbehandlet af myndighederne. Der vil ske en løbende opdatering, så seneste version af vejledningerne vil blive gjort tilgængelig på hjemmesiden. Det vil således også fremgå, når der er tale om endelige versioner, som er taget til efterretning af myndighederne.

Der vil løbende kunne komme andre vejledninger til.

Sagsbehandling i engrosmodellen
Med engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016 vil det alene være elhandelsselskaberne, der forestår restanceinddrivelse over for kunderne.
Den opdaterede vejledning om sagsbehandling i DataHub’en i forbindelse med rekonstruktion, konkurs- og dødsbobehandlinger i engrosmodellen tager højde for dette, ligesom der er foretaget enkelte konsekvensændringer som følge af udviklingen i DataHub siden 2013 og tilpasset de nye markedsforskrifter, der træder i kraft til april.

Aftale om salg af elektricitet
Kontrakten mellem elleverandøren og kunden regulerer det aftaleretlige forhold mellem parterne. Forbrugeraftaleloven stiller en lang række krav til elleverandørens oplysningsforpligtelse ved indgåelse af sådanne aftaler med forbrugere, ligesom Standardaftalen forpligter elleverandøren til at underrette kunden om en række forhold, der udspringer af Tilslutningsbestemmelserne. Dette forslag til en kontrakt med tilhørende leveringsbetingelser er et forslag til, hvordan kravene kan opfyldes.

Rykkerprocedure
Med engrosmodellen indføres en række nye krav til elhandlerens inddrivelses- og rykkerprocedure i forhold til slutforbrugere, som ikke betaler deres regninger, herunder frister, der skal overholdes, regler om sikkerhedsstillelse samt informationskrav undervejs og vedrørende afbrydelse af forsyningen. Disse vejledende forslag til rykkerskrivelser m.v. er Dansk Energis bud på, hvordan en velfungerende og korrekt rykkerprocedure i engrosmodellen kan se ud, og således at fristerne i loven overholdes.  Proceduren for afbrydelser er beskrevet yderligere i Servicevilkårene. Det bemærkes, at reglerne om fremsendelse af rykkerskrivelser og krav om sikkerhedsstillelse alene gælder i forhold til husholdningsforbrugere.

OBS! Der gælder særlige forholdsregler i de netområder, hvor der efter den 1. april 2016 fortsat er forsyningspligt.

Kundehåndtering ved overgang til engrosmodellen
Med vejledningen tages der hånd om de overgangsproblematikker, der vil opstå i forbindelse med engrosmodellens ikrafttræden. Det drejer sig bl.a. om information og varsling af kunder forud for skæringsdatoen, håndtering af a conto opkrævninger samt deposita og måleraflæsning. Herudover behandler vejledningen de situationer, hvor leveringspligten og forsyningspligten i nogle områder skal fungere side om side frem til 2017.

Metodegodkendelse af netselskabers vilkår i engrosmodellen
Inden 1. april 2016 skal alle netselskaber have Energitilsynets metodegodkendelse af de nye vilkår og prisberegningsmodeller. I notatet beskrives de relevante regler for metodegodkendelse, anmeldelse og varsling.

Tarifering i elnetselskaber
Dansk Energi har udviklet en ny branchestandard for netselskabernes tarifering, der er målrettet overgangen til engrosmodellen. I dokumentet bliver de principper og metoder beskrevet, som de bliver anvendt i modellen. Find selve tarifmodellen (excel-fil) og den tilhørende brugervejledning under Økonomiske vejledninger.

Servicevilkår
Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør er et bilag til Standardaftalen og indeholder på udvalgte områder en detaljeret beskrivelse af netselskabernes og elleverandørernes forpligtelser efter Standardaftalen. Servicevilkårerne indeholder procedure, tidsfrister o.l.

Standardaftalen
Standardaftalen mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distibutionsnettet regulerer samarbejdet mellem netselskaber og elleverandører. Heri reguleres bl.a. den leverede ydelse fra netselskabet, ansvarsfordelingen og betalingsbetingelser mellem parterne.

Standardgebyrer
Standardgebyrer er listen af fælles gebyrer, som netselskaberne forventes at anvende under engrosmodellen for ydelser, som udløses af en specifik begivenhed.

Tilslutningsbestemmelser
Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet gælder i forholdet mellem kunden og netselskabet og regulerer betingelser for tilslutningen og lignende tekniske forhold.

Anbefalinger til forbedret datakvalitet
Dansk Energis arbejdsgruppe vedrørende datakvalitet har nu opdateret sine anbefalinger til datakvalitet. Alle aktører anbefales at følge disse, og på sigt arbejdes der fra branchens side endvidere på at få indført tilpasninger i datahubben for de anbefalinger, som vedrører denne.

Tjekliste - Hovedpunkterne i engrosmodelprojektet for netselskaber og elhandlere
En succesfuld implementering af engrosmodellen forudsætter, at branchen rettidigt har implementeret forretningsprocesser og IT-systemer m.v. For at støtte ledelsen i både netselskaber og elhandelsselskaber, har Dansk Energi udarbejdet en tjekliste. Tjeklisten er tænkt som et redskab for ledelsen i medlemsvirksomhederne til brug for monitering af fremdriften i de centrale opgaver, som skal løses i egen organisation.