Netanalyser

DEFU anvender værktøjerne Powerfactory og NetBas til netberegninger. Værktøjerne kan anvendes til statiske loadflowberegninger, simulering af dynamiske forløb, kortslutningsberegninger og til løsning af diverse optimeringsopgaver. Med udgangspunkt i DEFUs viden og værktøjer er vi i stand til at gennemføre avancerede og omfattende analyser på det elektriske net.

Ved hjælp af DEFUs analyser kan DEFU gennemføre:

Udbygningsplan for distributionsnet:
Med en udbygningsplan sikrer ejeren, at nettet kan udbygges efter en langsigtet plan, og risikoen for uhensigtsmæssige knopskud minimeres. En udbygningsplan tager udgangspunkt i en model af distributionsnettet, og sammen opstiller vi forudsætninger for udbygningsplanen, så som dimensioneringskriterier, belastningsgrundlag og prognoser for udvikling af elforbrug og decentral produktion. Udbygningsplanen vil typisk indeholde beregning af optimal kobling og en reserveanalyse (N-1) af distributionsnettet.
Herudover kan udbygningsplanen medvirke til reduktion af tab i mellemspændingsnet, reserveanalyser, indstilling af kortslutningsbeskyttelse, samt brug af informationer fra timemålere.

Tidsserieanalyse på distributionsnet:
Udbredelsen af elektroniske elforbrugsmålere med time- eller kvartersopløsning af energiforbrug/-produktion åbner nye muligheder for optimering af distributionsnettet. Men grundet datamængden bliver beregningsarbejdet stort, og der ligger et stort arbejde i at udtrække de relevante informationer af beregningsresultaterne. DEFU har viden og erfaring i håndtering og statistisk vurdering af tidsserieanalyser.

Dynamiske RMS-simuleringer:
RMS-simuleringer kan simulere den dynamiske påvirkning af regulatorer og de mekaniske processer i et elsystem i tidsdomænet. Et eksempel er simulering af frekvens og spænding i en 10 kV-radial, der udkobles med et kraftvarmeværk i drift. Eller simulering af den aktive spændingsregulering i et 10 kV-net med en tidsserie for forbrug og decentral produktion.
RMS-simuleringer kan også benyttes til simulering af mindre systemer i ø-drift, herunder hvordan systemet reagerer i tilfælde af større ændringer i forbrug/produktion, udkoblinger, kortslutninger med mere.

DEFU har eksempelvis opstillet en simuleringsmodel for det Færøske elnet, og på baggrund af denne model gennemført en række analyser i forbindelse med en kraftig forøgelse af installeret vindmølleeffekt på Færøerne.

Harmoniske loadflow-analyser:
Harmoniske analyser kan bidrage til at finde de primære kilder til spændingsforvrængning i nettet, samt til at finde løsninger på disse problemer. I analyserne modeldannes de harmoniske emissioner for alle elementer, og der udregnes en loadflow for hver enkelt harmoniske frekvens. I harmonisk loadflow medtages både amplitude og fasevinkel af de harmoniske strømme, samt systemets frekvensafhængige impedans for at udregne de samlede harmoniske strøm- og spændingsforvrængninger.
DEFU kan gennemføre sådanne harmoniske analyser og pege på primære kilder til spændingsforvrængninger i nettet.