Elmåling

Elmåleren er i dag ikke blot nødvendig af hensyn til afregning af kunden men er derudover et vigtigt element i optimeringen af netdriften og etableringen af smartgrid-funktioner.

Aktuelt om elmålere

Ny udgave af håndbogen Elmåling
Elmåleteknikudvalget har udarbejdet en ny udgave af håndbogen Elmåling. Den nye, 8. udgave kan downloades fra linket på denne side.

De afsnit i håndbogen, der er ændret i forhold til 7. udgave, er:

  • Afsnit 1: Indledning
  • Afsnit 2: Direkte tilsluttede elmåler (RA 574)
  • Afsnit 3: Måleinstallationer for transformermåling (TR 353)
  • Afsnit 11: Regler for elmåling

De væsentligste ændringer i de enkelte afsnit er beskrevet i et dokument, der også kan downloades her fra siden.

Nyt Måleinstrumentdirektiv er trådt i kraft den 20. april 2016
Siden 2006 har det europæiske Måleinstrumentdirektiv, MID, udgjort grundlaget for de krav, der skal opfyldes ved måling af elforbrug i husholdninger, erhvervsmiljøer og let industri. Direktivet blev ændret i 2014, så det blev opbygget på samme måde som en række lignende direktiver. Det ændrede direktiv er nu implementeret i dansk lovgivning i en bekendtgørelse, som trådte i kraft den 20. april 2016.

Indførelsen i dansk lov er sket med BEK 313 af 30. marts 2016, som kan downloades her. Der er ingen ændringer i det rent tekniske indhold, for så vidt angår elmålere. Her er det fortsat de generelle krav i Bilag 1 og de specielle krav i Bilag 5 (tidligere kaldt MI-003), der skal opfyldes. I praksis sker det som regel ved, at elmålerne testes efter såkaldt harmoniserede standarder (DS/EN 50470-serien).

Sikkerhedsstyrelsen har valgt at skrive de relevante afsnit fra MID ind i bekendtgørelsen i stedet for at have direktivet som bilag, som det var tilfældet i den tidligere bekendtgørelse fra 2006. Derved er det heldigvis blevet muligt at få rettet op på nogle trykfejl og oversættelsesfejl, som findes i de danske udgaver af MID, både i 2004- og i 2014-udgaven. Dansk Energi har i sit høringssvar til udkastet til BEK 313 peget på en række andre punkter, hvor teksten er uklar eller vanskeligt forståelig, men Sikkerhedsstyrelsen har ikke ønsket at ændre for meget i teksten i forhold til direktivet og har derfor ikke fulgt anbefalingerne om at tydeliggøre teksten.

Datasikkerhed i målersystemer
Der er foregået et arbejde i EU-regi med at få overblik over de bedste, tilgængelige teknikker til at højne datasikkerheden i målersystemer. En teknisk redaktionsgruppe, bestående af datasikkerhedseksperter, har taget sig af det meste af arbejdet.  En følgegruppe, kaldet Best Available Techniques (BAT) Stakeholder Forum, med repræsentanter for interessenter på målerområdet, er kommet med input og kommentarer til arbejdet og har været med til at sikre, at det bliver anvendeligt for dem, der skal bruge resultaterne.

Resultatet af arbejdet er en liste over mulige teknikker til at sikre de forskellige funktioner, en fjernaflæst elmåler skal varetage. Der er udarbejdet retningslinjer for, hvilke kriterier der skal indgå i vurderingen af de enkelte teknikker, og hvordan de skal vægtes. Der er desuden via en spørgeundersøgelse indsamlet information om de forskellige tekniske løsninger, der kendes i dag. Disse teknikker er henover sommeren 2016 blevet grupperet og evalueret af den tekniske redaktionsgruppe, og en afsluttende rapport er udsendt i november 2016. Rapporten kan downloades fra linket på denne side.

Dansk Energi har deltaget i BAT Stakeholder Forum som repræsentant for den europæiske organisation af elselskaber, Eurelectric. Det seneste møde i Stakeholder Forum blev holdt den 14. oktober 2016, og her blev de sidste input til den afsluttende rapport diskuteret.

Baggrund
Netselskaberne er ansvarlige for, at elmåling udføres med den krævede nøjagtighed, og Dansk Energis Elmåleteknikudvalg tager sig af at formulere krav og anbefalinger, som sikrer, at netselskaberne kan leve op til dette ansvar.

I håndbogen Elmåling er disse krav og anbefalinger samlet i en række rapporter, der dækker hvert sit delområde. Håndbogen kan frit downloades fra linket nederst på denne side.

Elmåleteknikudvalget udgiver desuden et nyhedsbrev, Elmåleren, når der er væsentlige nyheder på området, som bør kommunikeres ud til netselskaberne. Links til de seneste udgaver af nyhedsbrevet er givet på denne side.

Folketingets beslutning i december 2013 om at udrulle fjernaflæste elmålere til alle kunder senest i 2020 har sat fokus på de nye muligheder, disse målere giver, og samtidig på de krav som fjernaflæsnings-systemer skal leve op til for at være egnede til opgaven og yde tilstrækkelig sikkerhed mht. til håndtering af kundernes forbrugsdata.

De danske krav er i vidt omfang baseret på internationale regler og standarder, og for både at kunne følge og påvirke de internationale krav deltager Dansk Energi i internationale arbejdsgrupper, der formulerer disse krav. Det gælder både på standardiseringsområdet og inden for legal metrologi (målinger, der har betydning for fx økonomiske transaktioner).

På det legalmetrologiske område deltager Dansk Energi desuden i DANIAmet-CLM, som er et samarbejde mellem virksomheder, der er aktive inden for måling af forbrug af gas, vand, el og varme. Organisationen har ERFA- og faggrupper, hvor viden om de forskellige målertyper kan udveksles og eventuelle problemer kan diskuteres. DANIAmet udgiver et årligt nyhedsbrev, kaldet Metrologi Nyt. Et link til dette nyhedsbrev findes nederst på denne side, og yderligere information kan findes på DANIAmet-CLMs hjemmeside.

Hent dokumenter:
Håndbogen Elmåling samt rapporter om verifikation af elmålere:
Elmåling 8. udgave, oktober 2016
Væsentligste ændringer i håndbogen Elmåling fra 7. til 8. udgave
Verifikation af elmålere, rapport 354-1
Verifikation af elmålere, rapport 354, 3. udgave

Nyhedsbrevet Elmåleren:

Elmåleren nr. 13
Elmåleren nr. 12 
Elmåleren nr. 11 
Elmåleren nr. 10 
Elmåleren nr. 9 
Elmåleren nr. 8

DANIAmets nyhedsbrev:
Metrologi Nyt