Leveringssikkerhed

Vi er alle afhængige af en pålidelig elforsyning. Derfor vil forsynings- og leveringssikkerhed altid være et fokusområde for elselskaber, borgere og myndigheder.

Vi tænker næsten ikke over det i det daglige. Vi kan ikke se det. Men det er der. Stort set altid. Strømmen i stikkontakten, der får hverdagen til at virke.

Danske elforbrugere har noget nær Europa- og Verdensrekord, hvad angår leveringssikkerhed af strøm. Det viser internationale sammenligninger af leveringssikkerhed i både EU og Internationalt. Leveringssikkerheden i Danmark varierer dog fra år til år og trues hver dag af udefrakommende påvirkninger. De seneste år har danskerne haft strøm i 99,997 procent af årets 8760 timer – trods ekstreme meteorologiske hændelser som orkaner, oversvømmelser, skybrud eller tredjepartspåvirkninger i form af graveskader, påkørsler og lignende.

Figuren viser den gennemsnitlige afbrudsvarighed pr. kunde (SAIDI) i femårs-perioden 2009-2013.

Høj leveringssikkerhed, men ingen garanti

De danske elselskaber kan ikke udstede garantier på strøm i stikkontakten. Men elselskaberne bestræber sig hver eneste dag på at levere strøm – hele tiden og til alle.

Indimellem bliver strømmen afbrudt. For eksempel vil der altid være en risiko for uforudsete fejl og driftsforstyrrelser, eller dele af nettet vil blive midlertidigt lukket for planlagt og varslet vedligeholdelse.

En gennemsnitlig elforbruger i Danmark oplever at være uden strøm i cirka 45 minutter hvert 2. år. Det fremgår af figuren, hvor den gennemsnitlige afbrudshyppighed pr. kunde er på 0,5 afbrud pr. kunde pr. år, hvilket bliver kombineret med en gennemsnitlig afbrudsvarighed på cirka 22,5 minutter pr. kunde pr. år.

Nogle geografiske områder er relativt mere udsat for afbrud end andre områder, og varigheden af et afbrud kan også variere fra få minutter til timer afhængig af årsagen til afbruddet. Endelig spiller netselskabets muligheder for at reserveforsyne kunderne i en fejlsituation eller i forbindelse med planlagte og varslede afbrydelser også ind.

Myndighedernes økonomiske regulering af netselskaber

I Danmark er det Energitilsynet, som regulerer elsektoren. I den danske regulering indgår kvalitet i leveringen og leveringssikkerhed som en del af den økonomiske regulering af netselskaberne. Det er Energitilsynet, som fastsætter grænsen for det acceptable niveau af kvalitet i leveringen – antallet og varighed af kundeafbrud – både på aggregeret niveau og på enkeltkundeniveau.

Hvis et netselskab enten har for mange afbrydelser og/eller for langvarige afbrydelser, så pålægges det pågældende netselskab en økonomisk bod. Boden giver sig udslag i en reduktion af den tilladte indtægtsramme, som selskabet må opkræve hos forbrugerne gennem nettarifferne. Yderligere information om Energitilsynets regulering af netselskaberne er på Energitilsynets hjemmeside: www.energitilsynet.dk

Er du afhængig af strøm, skal du selv sikre dig

Er du som elforbruger så afhængig af strøm, at du ikke kan tåle hverken korte eller længerevarende strømafbrydelser, er du nødt til at sikre dig selv på anden vis. Det kan for eksempel ske ved at installere et nødstrømsanlæg.

Energistyrelsen har udgivet en god og informativ vejledning til offentlige institutioner med overvejelser om etablering af nødstrømsanlæg.

Råd og vejledning

Dansk Energi kan yde råd og vejledning til både netselskaber, offentlig institutioner eller private virksomheder hvad angår leveringssikkerhed i Danmark. Du kan også kontakte dit lokale netselskab og få oplyst, hvilken leveringssikkerhed selskabet pt. har.

Link: Energistyrelsens nødstrømsvejledning