Magnetfelter

Magnetfelter findes overalt, hvor der forbruges eller transporteres elektricitet, og således både i nærheden af elforsyningsanlæg, elmålere og dine elektriske apparater i hjemmet. Styrken af de magnetiske felter afhænger bl.a. af strømstyrken og afstanden til de ledende dele.

Magnetfelter findes overalt, hvor der forbruges eller transporteres elektricitet, og således både i nærheden af elforsyningsanlæg, elmålere og dine elektriske apparater i hjemmet. Styrken af de magnetiske felter afhænger bl.a. af strømstyrken og afstanden til de ledende dele. Jo, længere fra anlægget du befinder dig, jo lavere er magnetfeltet.

Siden slutningen af 1970’erne har forskere i hele verden søgt at afklare, om der kan være en sammenhæng mellem magnetfelter og en række forskellige sygdomme - herunder forskellige former for kræft. De mange undersøgelser kan dog ikke endeligt bekræfte, at der skulle være en sammenhæng.

I juni 2007 udgav WHO (World Health Organization) en rapport, som sammenfatter resultaterne af de sidste mange års forskning: ”WHO environmental Health Criteria Monograph No. 238”. En tilsvarende, men nyere opdatering af forskningsresultater, kom med SCENIHR's rapport i marts 2015.

SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) er en videnskabelig komité under EU-kommissionen, som har til opgave løbende at vurdere muligheden for sundhedsrisici ved forskellige stoffer, påvirkninger og teknologier, som mennesker kommer i kontakt med i det moderne samfund. SCENIHR forsker ikke selv, men vurderer og konkluderer på baggrund af den videnskabeligt anerkendte forskning.

I Danmark er der ikke fastsat grænseværdier, men sundhedsmyndighederne har siden 1993 anvendt et forsigtighedsprincip, efter hvilket det skal tilstræbes, at nye højspændingsanlæg og boliger ikke placeres tæt på hinanden. Dette stemmer godt overens med WHO's anbefalinger på området.

ICNIRP (International Commission for Non-Ionising Radiation Protection), der samarbejder med WHO, udarbejdede i 1998 nogle vejledende grænseværdier, som også ligger til grund for EU’s arbejdsmiljødirektiv på området. ICNIRP’s vejledende grænseværdier er 100 μT for den almene befolkning og 500 μT på arbejdspladser.

Links:
WHO
SCENIHR
ICNIRP
Sundhedsstyrelsen 

Forsigtighedsprincippet
De danske sundhedsmyndigheders forsigtighedsprincip for nærhed mellem boliger/børneinstitutioner og højspændingsanlæg er formuleret således:

  • Nye boliger og institutioner for børn bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.
  • Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.
  • Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.

Forsigtighedsprincippet kan bruges, når der skal udstykkes arealer, bygges nyt etc. nær ved højspændingsanlæg. Hvis du er netejer, kan du anvende forsigtighedsprincippet, når du skal etablere nye højspændingsanlæg nær boliger og børneinstitutioner (inkl. skoler).

Magnetfeltudvalget har udarbejdet en introduktion og en vejledning til forsigtighedsprincippet.

Links:
Introduktion til forvaltning af forsigtighedsprincippet
Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet
Katalog over magnetfelternes størrelse


Andre publikationer fra Magnetfeltudvalget:
Om magnetfelter