Smartgrid

Smartgrid er en fælles betegnelse for et elsystem, hvor samspil mellem produktion og forbrug af elektrisk energi samt introduktion af ny teknologi muliggør, at elproduktion baseret på vedvarende energikilder effektivt kan fordeles og udnyttes i elsystemet.

Smartgrid er vejen til at udvikle et elsystem, der kan skabe et fleksibelt og intelligent elforbrug.

Smartgrid er et vigtigt virkemiddel i den grønne omstilling af den danske energisektor. Elektricitet er effektivt til at transportere energi fra produktionssted til forbruger, men det skal udnyttes eller eksporteres i det øjeblik det produceres. Et fleksibelt elforbrug, der kan reguleres efter den aktuelle produktion fra vind- og soldrevne produktionsenheder, er derfor et nøgleelement i et smartgrid.

Der skal være samspil mellem el-, gas- og varmesektorerne
Systemerne for gas- og køle/varme kan via deres lagerkapacitet udgøre et essentielt fleksibelt forbrug i et elsystem, der er domineret af fluktuerende produktion baseret på vind og sol. Hvis vi optimerer samspillet mellem energisystemerne for el, gas og varme/køling, opnår vi et smartenergy-system, hvor gas og varme/køling bidrager til at skabe balance i elsystemet, og elsystemet bidrager til en grøn omstilling af gas- og varme/køling-systemerne.
 
Decentral produktion
Store mængder af vindkraft samt mikroproduktion, såsom solceller og husstandsvindmøller, rummer særlige udfordringer for operatører af elnettet. Det drejer sig fx om at sikre overholdelse af belastningsgrænser og krav til spændingskvalitet. For den systemansvarlige drejer det sig om at sikre en generel balance og stabilitet i elsystemet.
 
Fart på udviklingen
Der har altid været stort fokus på effektivt at introducere ny teknologi og optimere metoder for drift af elsystemet. Smartgrid udgør imidlertid et paradigmeskift i, hvordan elsystemet styres og udvikles, og vi forventer en acceleration i udvikling og implementering af metoder og udstyr i elsystemerne. Det kan f.eks. være introduktion af automatiske omkoblinger, der hurtigt og automatisk retablerer elforsyningen efter fejl i nettet, eller som afhjælper flaskehalse i nettet og dermed bidrager til en større udnyttelse af distributionsnettets overføringskapacitet.

Skal vi lykkes med ovenstående skal der installeres yderligere måle-, kommunikations- og fjernstyrbart koblingsudstyr i elnettet. Og for at vi kan opnå maksimal udnyttelse af den vedvarende energi, skal der etableres systemer til at styre de fleksible apparater i de danske hjem og i de danske virksomheder samt etableres systemer og økonomiske incitamenter, der kan aktivere det fleksible forbrug.
 
Det første spadestik mod et smartgrid er taget. Dansk Energi hjælper aktivt til med tekniske analyser inden for smartgrid.
Endvidere deltager vi aktivt i internationale projekter, hvor smartgrid-koncepter og -teknikker udvikles og demonstreres. Du kan læse mere om nogle af disse projekter her: http://www.danskenergi.dk/AndreSider/Forskning.aspx

Hent dokumenter:

I fil-listen til højre og herunder kan du frit hente materiale om smartgrid, som Dansk Energi har bidraget til at udvikle:

IDE4L – Ideal Grid For All
Dansk Energi - DEFU deltager i et internationalt projekt, der har til formål at udvikle og afprøve metoder og algoritmer, der automatisk kan udnytte fleksible energiressourcer i et distributionsnet og automatisk ændre nettets koblingstilstand, således at overbelastninger og fejl kan imødegås med færrest mulige omkostninger og afbrud af kunder. DEFU har i den forbindelse udarbejdet nedenstående notater.

Automationssystemer i fremtidens distributionsnet
Smartgrid og avanceret drift af fremtidige distributionsnet
Optimal styring af fremtidige distributionsnet 
Brug af åbne standarder og open source software
BOT - Koordinering af spændingsregulatorer

Smart Energy
Dansk Energi har i samarbejde med Energinet.dk analyseret elforsyningsnettets fremtidige behov for fleksibilitet i produktions- og forbrugsleddet, samt estimeret den samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske gevinst ved at elforbrug i husholdninger, industri og service agerer fleksibelt i forhold til effektbalancen i elsystemet. Sammenfatning og hovedrapport kan hentes her:
Smart Energy - Sammenfatning
Smart Energy - Hovedrapport

Dangrid rapport: Smart grid i Danmark 2.0 (2012)
I 2011 offentliggjorde smartgrid-netværket, nedsat af klima- og energiministeren i 2010, en rapport, hvor der peges på 35 anbefalinger, der hver især bidrager til at etablere smartgrid i Danmark. Denne rapport er udarbejdet af Dansk Energi og Energinet.dk og uddyber tre af disse anbefalinger:
Smartgrid i Danmark 2.0
Smartgrid in Denmark 2.0 (English version) 
Koncept for styring af elsystemet
Informationsmodel for formidling af data
Roadmap for udrulning af smart grid

Kortlægning af den danske elbranches smartgrid FUD-indsats (2011)
Rapporten indeholder en kortlægning af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for smartgrid i den danske elbranche. Kortlægningen danner basis for en GAP-analyse, der anviser problemer som endnu ikke er adresseret.
Kortlægning af den danske elbranches smartgrid FUD-indsats
Projektkatalog - Kortlægning af den danske elbranches smartgrid FUD-indsats

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets smartgrid-netværk (2011)
Rapport med ni hovedanbefalinger og 35 konkrete delanbefalinger, der hver især vil bidrage til, at visionen om et Smart Grid i Danmark i 2020 kan realiseres med op til 50 pct. Vedvarende energi i elproduktionen.
Hovedrapport for smartgrid-netværkets arbejde

Smartgrid i Danmark; Dansk Energi og Energinet.dk (2010)
I denne rapport har Energinet.dk og Dansk Energi analyseret, hvordan elsystemet mest effektivt kan håndtere mere vindproduktion og elektrificering af transport og individuel opvarmning.
NB: En opdatering af rapporten er under udarbejdelse, og forventes offentliggjort i fjerde kvartal 2015.
Smartgrid i Danmark
Bilagsrapport til smartgrid i Danmark
Konsulentrapport: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af smartgrid-implementering i Danmark