Blankt billede

Spændingskvalitet

Spændingen i de danske elforsyningsnet er generelt stabil og af høj kvalitet. I enkelte tilfælde opleves dog problemer, som i værste fald kan medføre, at elektrisk udstyr fejler – eller måske endda bliver ødelagt. I langt de fleste tilfælde er forstyrrelserne mindre alvorlige, men der kan dog alligevel være behov for at finde en løsning på problemet.

Spændingskvalitet er et bredt emne, som dækker over de fleste tekniske parametre for spændingen i elnettet, dog undtaget fejl og afbrud.

Betegnelsen 'spændingskvalitet' dækker spændingen i elnettet og indbefatter:
• Netfrekvensen
• Leveringsspændingen
• Hurtige spændingsændringer
• Flickerintensitet
• Spændingsdyk
• Spændingsusymmetri
• Harmonisk forvrængning af spændingen
• Andre højfrekvente forstyrrelser

Spændingskvaliteten i Danmark er generelt god; med udgangspunk i et stabilt transmissionsnet og et tilpas veludbygget distributionsnet. Elnettet er dog ikke immunt over for forstyrrelser, og specielt i lavspændingsnettet vil lokale forbrugs- og produktionsapparaters opførsel have en indvirkning på spændingskvaliteten. Dette kan f.eks. være tilfældet, når der startes eller stoppes store motorer mv. De fleste har nok oplevet, at det kan give et mindre blink i lyset, når man tænder en støvsuger eller elkedel. Større dyk i spændingen kan også opleves i tilfælde af fejl i elnettet eller en installation i nærheden.

Elektroniske belastninger som f.eks. computere, fjernsyn mv. medvirker til at forvrænge spændingens kurveform. Dette skyldes den måde apparaterne trækker strøm fra nettet på. For at mindske påvirkningerne skal apparaterne overholde en række internationale standarder, som krævet af EMC-direktivet.

Det meste støj kommer fra de enheder, som er tilsluttet elnettet, hvorfor de mest effektive løsninger til støj i elnettet ofte er at finde ved tilslutningerne. Fællesregulativet_2014 stiller også en række krav til, hvordan bl.a. balancering af faser, tilslutning af motorer mv. skal gøres hos forbrugere, således at forbrugerens apparater minimerer de forstyrrelser, de skaber lokalt i elnettet.
 
På tilsvarende måde er en række parametre, der beskriver spændingens kvalitet, standardiseret ved Europanormen EN 50160. I Danmark opererer en del netselskaber dog efter DEFUs rekommandationer, som anbefaler lidt højere kvalitet end krævet i Europanormen.
Anbefalingerne er delt op i en for lavspændingsnet og en for mellemspændingsnet. Krav til elkvaliteten i transmissionsnettet, herunder krav til netfrekvensen i hele elnettet, hører under Energinet.dk.

DEFU har ud over rekommandationerne for spændingskvalitet også udarbejdet en vejledning til en standardiseret metode til måling af spændingskvalitet, således at netselskaberne kan sikre korrekt måling af de relevante parametre, både nu og i fremtiden.

Spændingssænkning er koblet til spændingskvalitet, da formålet med spændingssænkning påvirker spændingen direkte. Spændingssænkning er en teknik, hvorved man i en installation kan sænke spændingen enten til et bestemt niveau, eller med en hvis procentdel. Spændingssænkning benyttes ofte ifm. energibesparelser, men det er vigtigt at holde for øje, at spændingssænkning udelukkende er effektivt i enkelte, specifikke tilfælde som belyst i DEFUs vejledning om spændingssænkning.

Dansk Energis Forskning og Udviklingsafdeling (DEFU) søger at varetage elforsyningens interesser på standardiseringsområdet og rådgiver ved konkrete problemer, som f.eks. flicker eller et stort indhold af harmoniske i spændingen. Vi kan vurdere problemet og foreslå en passende løsning.

Vi rådgiver bl.a. om:

• Krav til spændingskvalitet
• Standardisering
• Kundeklager
• Tilslutningssager
• Måling og bedømmelse af spændingskvalitet
• Spændingssænkning

 Se i øvrigt: Konsulentydelser - Spændingskvalitet