Energieffektivitet

Varmepumper, isolering og mere effektivt udstyr i industrien skærer syv mia. kr. af energikundernes regninger. I 2010 opfyldte energiselskaberne sparemålet med 107 procent.

Effektiv brug af energi er sund fornuft – både el og andre energiarter. Den enkelte energibruger sparer penge og samfundet når klimamålet med lavest mulige omkostninger. At spare penge og opføre sig økonomisk rationelt er god klimapolitik. Og der er fortsat mange muligheder for at bruge energien mere effektivt.

Fakta

  • Det Internationale Energi Agentur(IEA) peger på, at for at opnå de internationalt aftalte CO2-reduktioner er energieffektivitet mindst 50 procent af løsningen.

Energiselskabernes hjælper parcelhusejere, industri og kommuner til at bruge energien effektivt. Det skærer danskernes energiregning ned med syv milliarder kroner svarende til lidt mere end prisen på et supersygehus.

Det er konsekvensen af den spareindsats, el-, fjernvarme-, gas- og olieselskaberne skal opfylde som led i en energispareaftale med staten.

Faktisk så mangedobler energiselskabernes investering sin værdi undervejs. Energiselskabrne opkræver årligt 850 mio. kroner til rådgivning om energieffektivitet, og det bliver til en besparelse hos kunderne på syv mia. kr. i besparelsernes levetid. Levetiden er typisk 7 til 15 år. Oven i de midler, energiselskaberne lægger, skal industri og kunder samlet investere godt fire mia. kr. for at opnå besparelserne, men både kunder og samfund opnår stadig en milliardgevinst.

Som led i energispareaftalen med klima og energiministeren forpligtede energiselskaberne sig i november 2009 til at gennemføre energibesparelser på 6,1 PJ årligt, hvilket var en fordobling af målet fra tidligere år. Elnetselskaberne skal hente knap halvdelen (2,9 PJ) og har opnået de største besparelser ved, at industrien har skiftet procesudstyr med mere energieffektive teknologier.

Udskiftning til nye vinduer og isolering i danske hjem har også skåret i danskernes energiregning. I 2010 har elselskaberne med energirådgivning hjulpet industri og private med at spare 846 GWh. Det svarer til 107 procent af elselskabernes energisparemål.

Energiselskaberne forventer, at billedet vil være det samme i 2011. Alle opgørelser viser, at der også fremover er et stort potentiale for energibesparelser både i erhverv og husholdninger.

Godt for forsyningssikkerheden

Effektivt brug af energien er godt for Danmarks forsyningssikkerhed. Olie og gas handles på internationale markeder og det er forventningen at især udbuddet af olie på lidt længere sigt være faldende. Med en stigende olieefterspørgsel fra udviklingslande som Kina og Indien vil der blive rift om olien. Energieffektiviseringer nedbringer efterspørgslen på fossile brændsler og er på den måde med til at reducere kommende forsyningsproblemer.

I den sammenhæng er transportsektoren særlig relevant, da mere end 70% af vores olie afbrændes i biler, lastbiler, toge, fly mv. En øget elektrificering af transporten er en oplagt løsning, da fx elbiler er 3 gange så energieffektive som almindelige benzin og dieselbiler.

Også når det gælder sikkerheden for at der kommer el ud af vores stikkontakter vil energieffektivisering bidrage til forsyningssikkerheden. Den stigende mængde vindenergi og introduktionen af flere elbiler og varmepumper til at bruge vindenergien vil medføre et øget pres på vores elinfrastruktur. Effektiviseringer i elforbruget vil dæmpe presset på produktionskapaciteten (kraftværkerne) og på ledningsnettet og ad den vej medvirke til at højne forsyningssikkerheden i elforsyningen.