Dansk Energi har fastholdt sine overordnede bemærkninger til bekendtgørelsen fra første høringsrunde. De to væsentligste elementer vedrører det forhold, at der fortsat ikke er fuld overensstemmelse mellem bestemmelser i bekendtgørelsen og tilsvarende bestemmelser i energispareaftalen. Dette ønskes bragt i orden. Derudover finder Dansk Energi, at det er positivt, at myndighederne skærper kontrollen og tilsynet med ordningen, men vi er bekymrede for, om det skitserede tilsyn med indsatsen fra myndighedernes side reelt sikrer et effektivt og værdifuldt tilsyn og derigennem skaber merværdi

Energinet har anmeldt to tillæg til Energitilsynet, som undtager små produktionsanlæg op til 50 kW med asynkrongeneratorer fra visse krav i de tekniske forskrifter. Intensionen i tillæggene, om at anlægsejere ikke skal pålægges unødige omkostninger, er grundlæggende positiv. Vi mener dog ikke at tillæggene lever helt op til intentionen af to årsager. For det første introduceres en særlig dansk løsning til frekvensrespons i stedet for at anvende den standardiserede europæiske løsning, som anvendes i vores nabolande, og for de andet introduceres en tung administrativ proces når undtagelserne anvendes.

Energitilsynet har lavet et udkast til kriterier for indrømmelse af undtagelser for bestemmelser i EU forordningen om tilslutning af generatoranlæg (RfG). Dansk Energi bakker op om udkastets budskaber om, at indrømmelse af undtagelser ikke må give anledning til ulighed og diskrimination, introducere skadelige påvirkninger på øvrige kunder og elnettet samt medføre forringelse af den økonomiske/ tekniske effektivitet. Vores bemærkninger er primært gået på at tilpasse formuleringen, så der i højere grad tages højde for systemoperatører muligheder for at søge undtagelser.

Lovforslaget er endnu ét i en række af politiske indgreb over for solcelleejere og investorer i solceller. Lovforslaget vil få den effekt, at timebaseret nettoafregning ændres til øjebliksbaseret. Lovforslaget giver dog ikke en reel løsning. Problemerne for statskassen reduceres og udsættes lidt. Herudover er det en væsentlig mangel, at elnetselskaber og elhandleres omkostninger udelades helt i bemærkningerne.

Dansk Energi har til Finanstilsynet givet høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag om Revision af EMIR-forordningen. Emnet er finansiel regulering hvor også ikke-finansielle virksomheder behandles. Kommissionens forslag ser generelt positivt ud med energibrancheøjne. Særligt vigtigt er det, at der bliver holdt fast ved, og at der fortsat er undtagelse for risikoreducerende transaktioner, når det skal beregnes, om tærsklen for tvungen clearing er overskredet.