Dansk Energi har til Finanstilsynet givet høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag om Revision af EMIR-forordningen. Emnet er finansiel regulering hvor også ikke-finansielle virksomheder behandles. Kommissionens forslag ser generelt positivt ud med energibrancheøjne. Særligt vigtigt er det, at der bliver holdt fast ved, og at der fortsat er undtagelse for risikoreducerende transaktioner, når det skal beregnes, om tærsklen for tvungen clearing er overskredet.

Dansk Energi støtter, at de allerede godkendte metoder for flexafregning også omfatter el-forbrugere med årsbaseret nettoafregning. I lyset af det lange tidsforløb, som er gået, indstiller Dansk Energi, at der fra Energinets side gøres alt, hvad der kan gøres for at opnå hurtigst mulig sagsbehandling i Energitilsynet.

Dansk Energi bemærker særligt, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem bestemmelser i energisparebekendtgørelsen og tilsvarende bestemmelser i energispareaftalen. Derudover har Dansk Energi fremhævet, at de gebyrer, der fremadrettet opkræves for at finansiere myndighedernes tilsyn med ordningen, skal dækkes ligeligt mellem alle forpligtede parter - det vil også sige, at oliebranchen bør bidrage til finansieringen. Endelig er Dansk Energi bekymret for, om tilsynet med ordningen reelt styrkes med de tiltag, der er lagt op til i bekendtgørelsen.

Dansk Energi har efter en samarbejdsproces med Energinet givet høringssvar til Energinets udkast til opdaterede markedsforskrifter efter engrosmodellens første år. Mange af ændringerne virker fornuftige og navnlig noteres det, at der lægges op til smidigere fuldmagtsgivning vedr. de data, elhandlere skal bruge til at udfærdige kundetilbud. Vedrørende løsningen for indfasning af flexafregning (nyttiggørelsen af timedata fra smart meters) konstateres det, at der desværre fortsat mangler en myndighedsafklaring.

Bekendtgørelsen er en følge af gennemførelsen af MiFID II i dansk ret, og Dansk Energis høringssvar påpeger, at bekendtgørelsen ikke synes at være opdateret i forhold til to ændringer, der har været til direktivet. Det bør således fremgå, at undtagelsen omfatter ikke-finansielle enheder (herunder energiselskaber), der på en markedsplads gennemfører transaktioner, som objektivt kan måles til at reducere de risici, der er direkte knyttet til disse ikke-finansielle enheders eller deres koncerns forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansieringsaktivitet.