Ændringen ophæver to støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, fordi de er ulovlige. Dansk Energi understreger sammen med Dansk Fjernvarme, at konsekvensen af lukningen kan være, at tre danske kraftvarmeværker er ladt i stikken med en trecifret millionregning, som varmkunder i de tre områder kan komme til at hæfte for. De to organisationer anbefaler og argumenterer for 1) De tre omhandlede værker er berettiget til støtte efter VE-lovens § 43 a, stk. 2, uanset om VE-lovens § 44, stk. 2 ophæves. 2) Fremsættelse af lovforslag bør skubbes til afklaring foreligger, og 3) at det strider mod gældende praksis at indføre lovgivning med tilbagevirkende kraft.

El- og naturgassektoren står overfor nye, skærpede myndighedskrav på it-sikkerhedsområdet. Dansk Energi efterlyser mere klarhed omkring de kommende krav, og frygter at virksomhederne skal ud i en forhastet implementeringsproces. Det fremgår af høringssvaret. De nye, omfattende krav rammer både de bevillingspligtige netselskaber og produktionsvirksomheder, men rammer - som noget nyt – også de produktionsbalanceansvarlige virksomheder, som ikke tidligere har været omfattet af beredskabsmæssige krav.

Dansk Energi finder, at forslaget til ny elforsyningslov bør gå længere for at sikre elnetselskaberne økonomiske rammer, der også er holdbare over tid. Elnetselskaberne er bindeleddet mellem en stigende mængde fluktuerende, decentral elproduktion og et forbrugsmønster i forandring. En holdbar regulering er grundlaget for, at selskaberne har mulighed for at fortsætte drift af og investeringer i elnettet, foretage den nødvendige innovation og understøtte udviklingen af Danmark som lavemissionssamfund.

Dansk Energi mener, at det er positivt, at der etableres adgang til slutafregning for handel med fysiske energiprodukter, og at lovforslaget nu tager højde for internationaliseringen af energimarkederne og den stigende handel med certifikater for fremme af vedvarende energi.