Som et led i Regeringens plan om at styrke forsyningssektoren har Energistyrelsen 27. juni sendt et lovforslag i høring, der bl.a. skal skabe incitament til kommunerne om at frasælge deres gasdistributioner for derved at konsolidere dem i ét selskab: Dansk Gas Distribution A/S, et datterselskab til det statsejede Energinet. Incitamentet består i en lempelse i modregningen i det kommunale bloktilskud ved frasalg af hhv. HMN og NGF Nature Energy gasdistributioner. I sit høringssvar udtrykker Dansk Energi sin overordnede støtte til effektivitetsdrevet konsolidering i forsyningssektoren – også på tværs af forsyningsarterne – men i den konkrete sag er Dansk Energi fundamentalt uenig i, at eneste lovlige udfald af konsolideringen er som ét centralt styret, statsejet selskab. I Dansk Energis øjne bør staten som regulator ikke også være slutkunde-aktør. Der er risiko for en interessekonflikt, der ikke vil gavne kunderne. Dansk Energi forventer derfor, at Energinet videresælger Dansk Gas Distribution umiddelbart efter konsolideringen.

Som ny gasleverandør tilbyder SEAS-NVE kunderne mulighed for én samlet regning - samfakturering - for både gasleverance og transport heraf. Gas markedet har ikke en engrosmodel, så gaskunderne modtager to regninger fra hhv. gasleverandøren og gas distributions selskabet. For at imødekomme SEAS-NVEs tilbud om samfakturering har det relevante distributionsselskab Dansk Gas Distribution A/S ændret sin afregningscyklus, som er metodeanmeldt til Energitilsynet. Medio juli sendte tilsynets sekretariat udkast til godkendelse af den ændrede afregningscyklus i høring. Dansk Energi udtrykker i sit høringssvar stor tilfredshed med indstillingen, som sender et klart signal til gasmarkedets aktører om, at samfakturering er en farbar vej der kan sætte gang i produktudvikling og konkurrencen. Tilsynet forventes at behandle sagen i september.

Dansk Energi har fastholdt sine overordnede bemærkninger til bekendtgørelsen fra første høringsrunde. De to væsentligste elementer vedrører det forhold, at der fortsat ikke er fuld overensstemmelse mellem bestemmelser i bekendtgørelsen og tilsvarende bestemmelser i energispareaftalen. Dette ønskes bragt i orden. Derudover finder Dansk Energi, at det er positivt, at myndighederne skærper kontrollen og tilsynet med ordningen, men vi er bekymrede for, om det skitserede tilsyn med indsatsen fra myndighedernes side reelt sikrer et effektivt og værdifuldt tilsyn og derigennem skaber merværdi

Energinet har anmeldt to tillæg til Energitilsynet, som undtager små produktionsanlæg op til 50 kW med asynkrongeneratorer fra visse krav i de tekniske forskrifter. Intensionen i tillæggene, om at anlægsejere ikke skal pålægges unødige omkostninger, er grundlæggende positiv. Vi mener dog ikke at tillæggene lever helt op til intentionen af to årsager. For det første introduceres en særlig dansk løsning til frekvensrespons i stedet for at anvende den standardiserede europæiske løsning, som anvendes i vores nabolande, og for de andet introduceres en tung administrativ proces når undtagelserne anvendes.

Energitilsynet har lavet et udkast til kriterier for indrømmelse af undtagelser for bestemmelser i EU forordningen om tilslutning af generatoranlæg (RfG). Dansk Energi bakker op om udkastets budskaber om, at indrømmelse af undtagelser ikke må give anledning til ulighed og diskrimination, introducere skadelige påvirkninger på øvrige kunder og elnettet samt medføre forringelse af den økonomiske/ tekniske effektivitet. Vores bemærkninger er primært gået på at tilpasse formuleringen, så der i højere grad tages højde for systemoperatører muligheder for at søge undtagelser.