Klima og CO2

Dansk Energi anbefaler, at EU vedtager at udvide målet om CO2-reduktion fra 20 til 30 pct. i 2020. Samtidig bør EU melde CO2-reduktionsmål ud for 2030 til 2040 og der bør indføres en nedre grænse for CO2-kvoteprisen. For de ikke-kvoteomfattede sektorer bør EU finde en fælles model til at indregne omkostninger ved CO2 - for eksempel en fælles CO2-afgift.

Vi vil arbejde aktivt i det internationale samarbejde for en global klimaaftale, hvor alle lande er med. Vi vil bidrage til en yderligere udvikling af klimavenlige energiteknologier ved at satse på CO2-neutral elproduktion i Danmark, med yderligere brug af vedvarende energi, CO2-neutral fossil produktion, affaldsbaseret produktion og effektiviseringer i alle produktionsled. Vi prioriterer udvikling af EU’s CO2-kvotesystem højt.

Udledning af drivhusgasser fastlægges overordnet set i EU. Fra 2013 sker det gennem kvotehandelsdirektivet og byrdefordelingsdirektivet.

Kvotehandelsdirektivet omfatter udledninger fra energisektoren og den energitunge industri. Byrdefordelingsdirektivet omfatter udledninger fra transport, landbrug og individuel opvarmning. Direktiverne er vedtaget, men det konkrete arbejde med implementering pågår.