Transmission

Dansk Energi efterlyser en fælles plan i Europa for transport af strøm og adgang til markeder. Det vil gavne forbrugerne i form af billig og sikker energi, forbedre klimaet og styrke den økonomiske vækst i Europa.

Stærkere transmissions-forbindelser er nødvendige for at kunne indpasse store mængder vedvarende energi og skabe balance i det samlede europæiske elsystem.

Fakta

  • Europa står over for store investeringer i nye kabler. EU-kommissionen vurderer, at for at nå EUs klima- og energimål i 2020, så er der behov for at investere omkring 200 milliarder euro alene i elkabler og ledninger til gas. Kun halvdelen vurderes at komme ”af sig selv”.

Det haster med at skabe stærkere forbindelser i Europa i form af kabler i jorden og ledninger i luften. Særligt er der behov for nye transmissionsforbindelser fra Danmark til Tyskland, Holland og England.

Nye forbindelser vil gavne dansk økonomi, fordi de giver adgang til et større marked og sikrer en god pris på strøm fra vores vindmøller og kraftværker.

Stærkere transmissions-forbindelser er nødvendige for at kunne indpasse store mængder vedvarende energi og skabe balance i det samlede europæiske elsystem. Flere og stærkere transmissi-onsforbindelser understøtter direkte udnyttelsen – og dermed lønsomheden – i nye vindmøller og andre VE-anlæg.

Effektive markeder

Nye kabler og ledningen skal suppleres af et effektivt markedsdesign. Det betyder, at alle eksisterende og nye kabler skal være til rådighed for aktørerne på markederne.

EU og den fælleseuropæiske systemansvarlige (ENTSO-E) skal sikre fri handel gennem fælles spilleregler på de europæiske markeder: det finansielle marked, spotmarkedet og intraday-markedet samt regulerkraftmarkedet.

Det nordiske elmarked er i dag allerede velfungerende på tværs af landegrænser og udvikling af et europæisk elmarked kan med fordel tage udgangspunkt i den nordiske case.

Hvis alle ledninger er fuld til rådighed for markedet, vil det slå direkte igennem på forbrugernes elregning i form af lavere priser. Det vil også betyde en bedre og mere effektiv brug af energien i Europa til gavn for klimaet.

Lige nu er Europa langt fra målet om velfungerende markeder. Der er fx store prisforskelle mellem det danske marked og landene syd for os.

Dansk Energis anbefalinger

Dansk Energi anbefaler følgende initiativer i Europa:

  • EU udarbejder en udbygningsplan for hele Europa på baggrund af ENTSO-E’s 10-års netudviklingsplan. Europæisk samfundsøkonomi og indpasning af vedvarende energi er centrale kriterier for valg af forbindelser.
  • EU afsætter fælles midler til at opbygge vitale transmissionsledninger af særlig europæisk interesse.
  • Nye kabler til transmission af strøm fra Danmark til Holland, Tyskland og England.
  • At alle kabler – nye og eksisterende – stilles til rådighed for markedet.
  • Et fælles markedsdesign skal være på plads senest i 2014.