Vedvarende energi

Vedvarende energi er under hastig forandring. I hele Europa udbygges der i hastigt tempo med vedvarende energi for at nå målsætningen om 20 % vedvarende energi i 2020. I Danmark er ambitionen fra den nye regering, at 50 % af elforbruget skal komme fra vindkraft.

Dansk Energi vurderer, at biomasse og vind ubetinget vil være de to typer af energi, der skal trække det store læs i årene frem mod år 2020. Det betyder også, at elsektoren kommer til at bære den største del af byrden.

Danmark står overfor en kæmpe udfordring: En ambition om 36 procent af vores energi skal komme fra vedvarende energi i år 2020. Det betyder, at 36 procent af energiforbruget til el, varme og transport skal komme fra energikilder som vind, sol, termisk varme, vandkraft, bølgeenergi, biomasse, biodiesel, bioethanol og biogas. Ydermere er der som selvstændigt mål fastlagt en ambition om 50 % af elforbruget kommer fra vind.

Transportsektoren har sit eget mål på 10 procent vedvarende energi i år 2020. Integrationen skal her ske ved at bruge elbiler og ved at supplere benzin og diesel med biobrændstof.

Et vigtigt mål med Dansk Energis arbejde er at bidrage til rammer, som fremmer og understøtter en omstilling i Danmark og i det øvrige EU hen mod uafhængighed af fossile brændsler og mindre udslip af klimagasser. Dette skal ske på en måde, så der samtidig tages hensyn til energiselskabernes kommercielle interesser.

Omstilling til vedvarende energi

Omstillingen til et energisystem, der primært er baseret på vedvarende energi, bliver kun til virkelighed, hvis der er stabile og langsigtede rammevilkår for investering i vedvarende energianlæg.

En sikring af stabile langsigtede rammevilkår for investering i vedvarende energi gøres ikke alene med etablering af tilskudsordninger. Der er en lang række af vilkår, som skal opfyldes for at gøre det attraktivt at investere i vedvarende energi, herunder infrastruktur, finansiering og markedsvilkår.

For de centrale VE-teknologier i regeringens energistrategi ”Vores Energi”: vind, biomasse, biogas og sol, er udformningen og stabiliteten omkring støttesystemerne et centralt emne. Samtidigt er det vigtigt, af hensyn til integrationen af vedvarende energi i elsystemet, at det sikres, at den danske udformning af støtte til vedvarende energi er kompatibel med de europæiske elmarked.

Hvordan får vi mere vind og biomasse?

Dansk Energi vurderer, at vind og biomasse kommer til at udgøre den største del af den vedvarende energi. Dermed bliver den største udfordring at opstille flere vindmøller (især på havet) og at gøre større brug af biomasse i kraftværker.

For havvindmøller har vi behov for en ny energiaftale med en langsigtet udbygningsplan for vindmølleparker til havs frem til 2025.  En udbygningsplan, der konkret angiver hvor mange vindmølleparker, der skal bygges hvornår og hvor stor en kapacitet, de skal skabe. Vindmøller til havs er risikofyldte og kapitalkrævende investeringer, så jo mere konkret udbygningsplanen er, jo større er mulighederne for innovation og vindmøllekapacitet til færrest mulige penge.

De kystnære vindmøller er i dag efterladt i et tomrum. De får tilskud som en landmølle, men det er dyrere at bygge langs kysten. Der bør skabes en ny model for de kystnære møller, så vi kan få bygget de kystmøller, der er mulighed for, og at den teknologiske udvikling af møllerne bliver bremset.

Moderniseringen med biomasse i produktionen af fjernvarme er en helt afgørende brik for at nå målet om 36 pct. vedvarende energi i 2020. I dag er varmeforsyningsloven er indrettet, så energiselskaberne sætter penge til, hvis de investerer i en ombygning. Alle økonomiske gevinster tilfalder varmeforbrugerne, og dermed har energiselskaberne ikke den nødvendige sikkerhed for deres investeringer. Dansk Energi anbefaler, at varmeforsyningsloven moderniseres. En modernisering, der skaber langsigtet sikkerhed hos energiselskaber og forbrugere, og åbner mulighed for, at varmeleverandør og varmeproducent indbyrdes kan aftale prisen på varmen.

Integration

En anden konsekvens af mere vind i energiforsyningen er at sikre integration af VE-strøm i elnettet. Danmarks nationale mål skal nemlig først og fremmest indfries ved at øge andelen af vedvarende energi til produktion af strøm. I dag udgør vedvarende energi 33 procent af den indenlandske elforsyning. Elsektorens VE-andel kommer sandsynligvis langt over 50 procent i år 2020.

Elsektoren er central i VE-udbygningen fordi teknologier som vindmøller, vandkraft mv. er målrettet mod produktion af strøm. Varmesektorens primære kilde til vedvarende energi er biomasse. Biomasse har den fordel, at den som brændsel i kraftværker både kan skabe el og varme.

Integrationen af vedvarende energi er mulig, hvis der findes nye måder at anvende el på. I analyserne fra Dansk Energis vision vises at elbiler, varmepumper og elanvendelse i industrien kan være med til at skabe den ønskede fleksibilitet.